Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Lezen met Beer;
 3. Dag: Kalenderdag;
 4. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Lezen met Beer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van Lezen met Beer

Lezen met Beer
Venkelveld 22
7006 TL Doetinchem (Geen bezoekadres)

Telefoonnummer: 06-45483405 (Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur)
info@lezenmetbeer.nl

KvK-nummer: 81100302
BTW-identificatienummer: NL003530104B32

Indien de activiteit van Lezen met Beer is onderworpen aan een relevant vergunningsstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lezen met Beer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Lezen met Beer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Lezen met Beer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden verzonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor het meest gunstig is.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeldt;
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Lezen met Beer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Lezen met Beer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lezen met Beer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Lezen met Beer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Lezen met Beer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Lezen met Beer voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Lezen met Beer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Lezen met Beer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Lezen met Beer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Lezen met Beer zal uiterlijk bij levering van het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van Lezen met Beer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Lezen met Beer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Lezen met Beer mag, mits de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijk wijze over is geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij levering van diensten:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Lezen met Beer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Lezen met Beer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan Lezen met Beer. Het kenbaar maken dient de consument te doen via telefoon of e-mail.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product teug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van Lezen met Beer bij herroeping
 1. Als Lezen met Beer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt Lezen met Beer na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging;
 2. Lezen met Beer vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief de verzendkosten, onverwijld docht binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. Tenzij Lezen met Beer aanbiedt het product zelf af te halen, mag Lezen met Beer wachten met terugbetalen tot het product is ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Lezen met Beer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
 1. Lezen met Beer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor losse producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Lezen met Beer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door Lezen met Beer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Lezen met Beer geen invloed heeft;
  4. voor losse kranten en tijdschriften;
  5. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 11 – De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Lezen met Beer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemen dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en garantie
 1. Lezen met Beer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen en deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Lezen met Beer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Lezen met Beer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die consument op grond van de overeenkomst tegenover Lezen met Beer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Lezen met Beer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Lezen met Beer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Lezen met Beer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  1. de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Lezen met Beer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering
 1. Lezen met Beer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Lezen met Beer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Lezen met Beer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed docht uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Lezen met Beer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico op beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Lezen met Beer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Lezen met Beer bekent gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Lezen met Beer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag – nieuws – en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 – Betaling
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienden de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Lezen met Beer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Lezen met Beer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling
 1. Lezen met Beer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk beschreven worden ingediend bij Lezen met Beer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Lezen met Beer worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Lezen met Beer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient Lezen met Beer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 – Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen Lezen met Beer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel of zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

👉 Start chat!
1
💬 Kunnen we je helpen?
👋 Hoi!
Waarmee kunnen wij je helpen? 💬